Referent(ka) veřejné správy na úseku sociálních věcí

Město Nový Jičín

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. 17/2020

tajemník MěÚ Nový Jičín vyhlašuje v souladu s ustanoveními § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

referent(ka) veřejné správy na úseku sociálních věcí

Druh práce a její charakteristika: Výkon veřejného opatrovnictví nad osobami, jejichž opatrovníkem je obec, spočívající v jejich zastupování, správě jejich jmění a nezbytně souvisejících činnostech, účast při právních jednáních a účast v řízeních před orgány veřejné moci zajištění vypracování zpráv opatrovníka, a případných návrhů a podnětů podávaných soudu, včetně dalších a souvisejících činností s vykonávanou agendou.

Místo výkonu práce: Nový Jičín

Doba výkonu práce: na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Platová třída: 9*)

Předpokládaný nástup: 01.10.2020, popř. dohodou po ukončení výběrového řízení

Požadované předpoklady pro výkon práce:

uvedené v ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:

  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
  • je státním občanem České republiky nebo cizím státní občan s trvalým pobytem v České republice,

  • ovládá jednací jazyk,

  • je svéprávná,

  • je bezúhonná.

Další předpoklady a požadavky:

  • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou;

  • znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zejména část svéprávnost a opatrovnictví); zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vše v platném znění;

  • uživatelské znalosti práce s PC;

  • samostatnost, spolehlivost, odolnost vůči psychické zátěži, dále pak dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost řešit problémy a konfliktní situace, empatie, ochota dalšího vzdělávání, loajalita k zaměstnavateli;

  • výhodou:

  • zaměření oboru vzdělání na sociální práci, právní činnosti, právo, popř. těmto oborům příbuzné,

  • praxe v oboru sociální práce s osobami duševně nemocnými popř. ohroženými sociálním vyloučením (např. osoby bez přístřeší, osoby závislé na návykových látkách apod.);

  • zvláštní odborná způsobilost ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků;

  • absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného dalšího vzdělávání vztahující se k požadované práci, popř. z oblasti sociální práce a rozvoje osobnosti;

řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič);Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat níže uvedené náležitosti:

  • přesné označení výběrového řízení,

  • jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,

  • státní příslušnost uchazeče,

  • místo trvalého pobytu uchazeče,

  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

  • telefonní kontakt a e-mail na uchazeče,

  • datum a podpis uchazeče.

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,

  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovský státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením,

  • čestné prohlášení o svéprávnosti (čestné prohlášení musí obsahovat příjmení, jméno, titul, datum narození, adresu trvalého pobytu, text čestného prohlášení, datum a podpis),

  • ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání, a to včetně dodatku k diplomu, popř. osvědčení o státní závěrečné zkoušce, jež jsou nedílnou součástí diplomu,

  • kopie případných osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání nebo kurzů vztahujících se k nabízené pracovní pozici.

Vybraní uchazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru. Přizvaní uchazeči budou informováni prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit, případně pracovní místo neobsadit.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy “Výběrové řízení 17/2020 – NEOTVÍRAT” je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené na MěÚ Nový Jičín nejpozději do 25.09.2020. Další informace podají osobně nebo telefonicky vedoucí Odboru sociálních věcí Mgr. Daniela Susíková, tel.: 735 704 076, nebo Bc. Renáta Dvořáková personalistka úřadu, tel.: 556 768 303.

Mgr. Josef Solanský, v. r.

tajemník MěÚ

Poznámka:

*) platová třída dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Firma: Město Nový Jičín

Kontakt: Renáta Dvořáková
Masarykovo nám. 1
741 01 Nový Jičín

Telefon: 556768303

Místo práce: Nový Jičín

Typ úvazku: hlavní pracovní poměr

Poznámka: vhodné pro absolventy

Plat: 19000 - 28000 Kč/měsícReagovat na tuto pozici


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2020 KARIERA.CZ s.r.o.