Všeobecné obchodní podmínky

provozu portálu práce SuperKariera.cz, dále jen VOP

I. Úvodní ustanovení

Společnost KARIERA.CZ s.r.o. je provozovatelem internetového serveru superkariera.cz dostupného na https://www.superkariera.cz, dále jen Server.

Hlavním předmětem činnosti Serveru je prezentace pracovních pozic zaměstnavatelů a personálních agentur. Návštěvníci Serveru mohou tato volná místa prohlížet a vyhledávat v nich, odpovídat na pracovní nabídky, vytvářet životopisy a vyhledávací agenty. Server publikuje články o zaměstnání a pracovních vztazích.

Obsah stránek portálu SuperKariera.cz je průběžně obnovován a upravován, má pouze informační charakter. Obsah Serveru byl získán ze zdrojů, které se považují za spolehlivé - Sbírka zákonů České Republiky, informace Ministerstva práce a sociálních věcí, portál Veřejné správy České republiky, portál České správy sociálního zabezpečení apod.

Server neposkytuje služby zprostředkování zaměstnání jako agentura práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.


Provozovatel:

KARIERA.CZ s.r.o.
Sídlo: Masarykova 430/25, 60200 Brno
IČO: 27663833   DIČ:CZ 27663833

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49335
Dále jen Provozovatel


Uživatelé:

Zadavatel inzerce a reklamy na Serveru - fyzická nebo právnická osoba (které bylo přiděleno IČO)
Dále jen Klient

Návštěvník Serveru resp. Uchazeč o zaměstnání
Dále jen Uchazeč

Klient a Uchazeč společně
Dále jen Uživatelé.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují a definují zejména vztahy mezi Provozovatelem serveru a Uživateli serveru.

II. Služby Serveru poskytované Klientům

Server poskytuje Klientům prostor pro inzerci pracovních příležitostí a pro prezentaci společnosti Klienta v příslušných sekcích Serveru a umožňuje vyhledávání nových pracovníků z databáze životopisů Provozovatele.

Používání služeb Serveru se řídí platným Ceníkem. Před zahájením čerpání služeb Serveru je nutná registrace Klienta, která není zpoplatněna. Registraci je možné provést online vyplněním elektronického formuláře na adrese https://firma.superkariera.cz/. Subjektům bez přiděleného IČ není umožněna registrace online. V těchto případech je nutné kontaktovat Provozovatele telefonicky (Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerce takového subjektu).

Objednávat služby Serveru je možné elektronicky po přihlášení Klienta v jeho firemním účtu na Serveru, emailem, poštou nebo faxem. Takto učiněná objednávka je závazná.

III. Povinnosti Klientů

Klient je povinen se před závazným objednáním služeb Serveru seznámit s VOP Provozovatele.

Klient se zavazuje předat potřebné podklady nutné pro zahájení plnění objednané služby a to ve stanoveném termínu, ve standardních formátech, na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.

Klient je povinen náležitě zkontrolovat všechny údaje a informace obsažené v inzerci. Klient nese plnou odpovědnost za obsahovou správnost inzerce a reklamy na Serveru.

Klient nesmí prostřednictvím Serveru šířit jakékoliv informace, které jsou v rozporu se zákony, právním řádem ČR, zásadami poctivého obchodního styku nebo nepravdivé informace a informace odporující dobrým mravům. Klient se zavazuje prezentovat výhradně pravdivé informace a informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám.

Klient není oprávněn na Serveru zveřejňovat nabídky práce na bázi Multi-Level-Marketingu. Tyto prezentace nebudou zveřejněny.

Klient se zavazuje prezentovat prostřednictví Serveru pouze informace, které nemohou vést k jeho záměně s jiným subjektem.

Klient se zavazuje písemně oznámit Provozovateli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce služeb Serveru do 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese Klient odpovědnost za případnou vzniklou škodu.

IV. Prohlášení Klienta

Klient souhlasí s tím, že identifikační údaje (zejména název společnosti a kontaktní údaje) poskytnuté v souvislosti s objednáním služby Serveru budou veřejně přístupné v rámci inzerce pracovních pozic.

Klient akceptací těchto VOP souhlasí s tím, že mu Provozovatel bude na jeho elektronický kontakt zasílat informace o poskytování služeb, které si u Provozovatele objednal. Akceptací těchto VOP dává Klient Provozovateli souhlas s šířením reklamních prvků prostřednictvím Serveru na základě objednané inzerce či reklamy. Klient tímto prohlašuje, že řádně získal a uhradil veškerá práva výrobce resp. autorů v souvislosti s prezentováním informací, sloganů, audiovizuálních záznamů nebo reklam.

V. Služby Serveru pro Uchazeče

Provozovatel poskytuje zdarma všechny služby pro uchazeče.

Jedná se zejména o tyto služby:

Životopis bude se souhlasem Uchazeče zařazen do databáze životopisů na Serveru, ve které je registrovaným Klientům povoleno vyhledávat nad vloženými životopisy vhodné Uchazeče. Uchazeč může specifikovat prostřednictvím elektronického formuláře, kterým zaměstnavatelům nesmí být povolen přístup k jeho životopisu.

VI. Sekce Serveru "Poradna"

Poradna je dostupná na adrese https://www.superkariera.cz/poradna/

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost poskytnutých informací.

Provozovatel negarantuje zodpovězení dotazů v rámci sekce Poradna.

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti se zveřejněním informací a poskytnutím poradenství v rámci provozu Poradny.

VII. Prohlášení Uchazečů

Uchazeč akceptací těchto VOP souhlasí s tím, že mu Provozovatel bude na jeho elektronický kontakt zasílat informace o jeho účtu, poptávky práce od registrovaných Klientů, kterým Uchazeč umožní prohledávat nad svým vloženým životopisem resp. kterým toto právo neomezí, výsledky vyhledávání pracovního agenta (pokud si jej Uchazeč vytvoří).

Uchazeč se zavazuje používat služby Serveru pouze pro osobní potřebu.

VIII. Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel se zavazuje poskytovat Služby v nejvyšší možné kvalitě.

Provozovatel zajistí uveřejnění inzerce Klienta na Serveru bez zbytečného odkladu po jejím řádném objednání a splnění všech podmínek uvedených ve VOP či podmínek upravených příslušnou smlouvou.

V případě učinění objednávky prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře zahájí Provozovatel poskytování služeb podle informací, které Klient uvede v objednávkovém formuláři.

Provozovatel garantuje začátek plnění služby do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni od obdržení všech podkladů nebo od termínu zahájení kampaně. V případě prodlení Klienta s dodáním podkladů se o příslušný počet dnů prodlužuje termín, ve kterém je Provozovatel povinnen zahájit plnění služby.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci, která je jakýmkoliv způsobem v rozporu se zákony a právním řádem ČR včetně prezentací se sexuálním podtextem. Provozovatel má rovněž právo v rámci rubrik nabídek práce a brigád odmítnout prezentaci, která má charakter reklamy a nesouvisí s prezentací volného místa nebo nabídky práce, u kterých Klient podmiňuje zprostředkování práce či zaslání informací platbou manipulačního poplatku od Uchazeče.

Provozovatel je oprávněn přerušit takovou inzerci pracovní pozice, která obsahuje nesprávné údaje, která je zařazena do prokazatelně nesprávných kategorií (kraj, obor, brigáda apod.), prezentaci několika nabídek práce v rámci jednoho formuláře a to po dobu trvání tohoto stavu, v odůvodněných případech takovou inzerci i zcela zrušit.

Provozovatel má právo při porušení některého z ustanovení těchto VOP nebo příslušné smlouvy Klientem okamžitě přerušit poskytování služby. Klientovi v takovém případě nevzniká nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. Provozovatel neztrácí nárok na úhradu za služby za celé fakturační období.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerci i bez udání důvodu. V takovém případě bude vrácena poměrná část uhrazené zálohy za inzerci za nevyčerpané období.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerci zdarma takové krátkodobé pracovní příležitosti (Brigády), která splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

Provozovatel se zavazuje písemně, faxem nebo emailem informovat Klienta o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb dle objednávky nebo smlouvy, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem a souvislá délka přerušení provozu přesáhne 24 hodin v jednom kalendářním měsíci. Provozovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, zemětřesení, válka nebo jiné živelné a neovlivnitelné události) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení apod.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možné zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Provozovatele.

Provozovatel uchovává a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tím není dotčeno právo Provozovatele použít údaje pro personifikaci stránek čerpaných služeb, vytvoření uživatelského zázemí Uživatele a uvedení Klienta v on-line referencích Provozovatele. Provozovatel je oprávněn za účelem ověření správnosti poskytnutých údajů uživatele kontaktovat.

Provozovatel nenese zodpovědnost za porušení autorských práv Klientem.

Provozovatel má právo vyřadit z databáze Uchazečů životopis, jehož obsah není v souladu s dobrými mravy nebo je zřejmé, že životopis je smyšlený.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit kteroukoliv část obsahu Serveru.

IX. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost poskytnutých informací.

Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené zveřejněním nabídek práce na Serveru příp. partnerských serverech, nebo škody způsobené poskytnutím údajů z databáze Životopisů Klientům či škody způsobené ztrátou dat.

Provozovatel neodpovídá za obsahovou část zveřejněných nabídek práce.

Provozovatel negarantuje Uchazečům nalezení vhodné pracovní příležitosti a zařazení životopisu do databáze životopisů Serveru.

Provozovatel negarantuje Klientům nalezení vhodného uchazeče.

X. Platební a dodací podmínky

Za poskytované služby náleží Provozovateli odměna dle Ceníku služeb platného ke dni doručení objednávky Klienta. Odměna je splatná na základě výzvy k platbě, kterou vystaví Provozovatel a doručí Klientovi elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou ve firemním zázemí Klienta na Serveru (sekce Nastavení - Firma). Po uhrazení doručí Provozovatel originál faktury na adresu Klienta. Úhradu může Klient provést bankovním převodem, vkladem na účet Provozovatele nebo hotovostní úhradou v sídle Provozovatele.

Provozovatel poskytuje Klientovi garanci spokojenosti se službami Serveru. Klient je v rámci této garance oprávněn zrušit objednané služby do 14 dnů od zahájení jejich poskytování. Oznámení o zrušení objednaných služeb je Klient povinen doručit písemně (faxem, emailem, poštou) na někerý z kontaktů zaměstnavatele.

Pokud Klient neuhradil poslední fakturu ve lhůtě splatnosti, je Provozovatel oprávněn vyžadovat zálohu ve výši 100% před započetím plnění objednané služby.

Klientovi nevzniká nárok na vrácení odměny nebo její části v případě nevyužití objednaných služeb.

Úrok z prodlení za úhradu faktury po datu splatnosti činí 0,1% z dlužné částky denně.

Provozovatel si vyhrazuje právo změn Ceníku služeb. Platnost nového Ceníku služeb začíná dnem jeho zveřejnění na Serveru, pokud není v Ceníku uvedené jinak.

XI. Reklamace

Klient je oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu ze zaplacené odměny v případě, že Provozovatel neposkytne objednané služby v odpovídající kvalitě a rozsahu a ve stanoveném termínu, maximálně však ve výši 100% z celkové odměny (v žádném případě nehradí Provozovatel Klientovi případný ušlý zisk). Netýká se situací, kdy dojde k přerušení služeb Serveru v důsledku zásahu třetích osob či vyšší moci, které není schopen Provozovatel ovlivnit a zabránit jim.

Reklamace se uplatňuje písemně na adresu Provozovatele a musí obsahovat popis reklamované závady. Reklamace se vyřizují ve lhůtách od 1 do 30ti kalendářních dnů.

XII. Odstoupení od smlouvy

Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech:

Doba přerušení začíná doručením oznámení Klienta o této skutečnosti písemně poštou, faxem nebo emailem na adresu Provozovatele.

Do této doby se nezapočítává 24 hodin v každém kalendářním měsíci, ve kterých má Provozovatel právo za účelem údržby Serveru přerušit plnění služeb.

XIII. Copyright

Veškerý obsah Serveru včetně jeho částí je chráněn autorským zákonem. Jakékoliv šíření obsahu Serveru je zakázáno (vyjma zhotovení záložních kopií částí obsahu a to pouze pro vlastní potřebu). Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Serveru.

XIV. Prohlášení Uživatelů

Zadáním životopisu na Server dávají Uchazeči souhlas se zpracováním osobních údajů v míře nezbytné pro účely poskytnutí služeb (vyhledávání vhodných uchazečů registrovanými Klienty).

Uživatelé jsou povinni učinit na své straně taková opatření, která zajistí důvěrnost zasílaných informací. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití přihlašovacího jména a hesla neoprávněnou osobou.

XV. Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi Provozovatelem a Klientem se řídí těmito VOP.

VOP mohou být Provozovatelem průběžně doplňovány a aktualizovány a jsou pro Uživatele platné vždy v aktuálním znění ke dni objednání služby Serveru.

Poskytování služeb Serveru se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se strany nedohodnou jinak v příslušné smlouvě.

Další ujednání mezi Klientem a Provozovatelem mohou být upraveny zvláštní písemnou smlouvou.

V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními smlouvy a VOP, má příslušná smlouva přednost před VOP.

Vztahy neupravené těmito VOP nebo smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obch. zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000., O ochraně osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, získané v rámci vzájemné spolupráce, třetím osobám.

V případě, že se některá ustanovení VOP stanou úplně nebo zčásti neplatnými, neúčinnými nebo nevykonatelnými, není tím dotknuta platnost a účinnost ostatních ustanovení.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2010


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2018 KARIERA.CZ s.r.o.