Co dělat, když zaměstnavatel nechce vydat zápočtový list

2018-11-15 09:24:24, redakce, Pracovní právo, Pro zaměstnance

Má zaměstnavatel právo oddalovat či nějak podmiňovat vydání zápočtového listu? Nemá! Zákon hovoří jasně. Podívejme se na § 313, který tuto problematiku upravuje.

Podle § 313 musí zaměstnavatel zápočtový list vydat nejen u pracovních poměrů, ale i u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Zápočtový list musí zaměstnavatel vystavit a doručit ihned při skončení pracovního poměru, tedy poslední den trvání zaměstnání.

§ 313 Zákoníku práce

(1) Při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání, b) druh konaných prací, c) dosaženou kvalifikaci,d) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby, e) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky, f) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění. (2) Údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti90) je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.

Vydání zápočtového listu nelze ničím podmiňovat

Pokud má zaměstnavatel vůči zaměstnanci nějaké pohledávky (např. neodevzdaný služební notebook, nepředané klíče či zaměstnanec způsobil škodu), nelze vydání zápočtového listu nijak vázat na tyto skutečnosti. Zaměstnavatel musí vydat a doručit zápočtový list a splnění nějaké povinnosti vymáhat nezávisle na zápočtovém listu. Potvrzení o zaměstnání musí zaměstnavatel předat zaměstnanci do vlastních rukou - např. na pracovišti, na místě jeho trvalého pobytu, elektronicky (pouze k této formě předání zaměstnanec udělil písemný souhlas), případně poštou do vlastních rukou, pokud předchozí možnosti nebyly možné či úspěšné.

Jak postupovat, když zaměstnavatel nevydal zápočtový list

  1. Nejdříve upozorněte zaměstnavatele písemnou výzvou na nesplnění povinnosti
  2. Pokud nezabere výzva, kontaktujte inspektorát práce
  3. Další možností je výzva k nápravě, kterou necháte sepsat v advokátní kanceláři
  4. Soudní cesta

Vzor: Výzva k vystavení potvrzení o zaměstnání

Věc: Žádost o vydání potvrzení o zaměstnáníVážená paní, vážený pane,žádám o vydání potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) k pracovnímu poměru na pozici ... , na základě pracovní smlouvy ze dne 1.1.2017. Tento pracovní poměr byl ukončen výpovědí/dohodou ke dni 31.10.2018. Podle § 313 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce je zaměstnavatel povinen vydat potvrzení o zaměstnání ke dni skončení pracovního poměru.Žádám tímto o okamžité vydání potvrzení o zaměstnání a doručení do 7 dnů na adresu:...V případě, že nebude této žádosti vyhověno, budu bohužel nucen obrátit se na inspektorát práce/soud a řešit vše touto cestou.Děkuji za pochopeníJiří Nebojsa