K čemu slouží Úřad práce?

Vydáno 16.září 2011 v 08:50, redakce, 5 komentáře

Nevíte, zda může úřad práce pomoci právě Vám? Co znamená být zde evidován? Za jakých podmínek Vám může pracovní úřad zajistit rekvalifikaci nebo zda máte nárok na podporu v nezaměstnanosti? Pomůžeme Vám to zjistit.

Co je Úřad práce?Nemáte práci? Zaevidujte se na ÚP.

Úřady práce (ÚP) jsou správní úřady, jejichž obvody jsou shodné s bývalými územními obvody okresů. Místní příslušnost k úřadu práce se pak řídí místem Vašeho současného bydliště. Informace o možnostech zaměstnání a volných pracovních místech však můžete získat u kteréhokoli úřadu práce. Jeho služby jsou přitom bezplatné.

Komu Úřad práce pomáhá a jak?

Úřad práce poskytuje všem občanům ČR informační a poradenské služby v oblasti pracovních příležitostí. To zahrnuje informace o volných pracovních místech v České republice a zemích EU, o možnostech dalšího vzdělávání, poradenské služby pro volbu povolání, volbu rekvalifikace atd.

Zájemcům o zaměstnání, které vede ÚP ve své evidenci, poskytuje navíc služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání a může zabezpečit jejich rekvalifikaci. Osobám, které získaly status uchazeče o zaměstnání, také za jistých podmínek vyměřuje podporu v nezaměstnanosti.

Dále může pracovní úřad poskytnout příspěvek na vytvoření a provoz chráněného pracovního místa (pro výkon samostatné výdělečné činnosti zdravotně postižených osob) nebo poskytnout příspěvek při zahájení samostatné výdělečné činnosti a překlenovací příspěvek k částečné úhradě nákladů.

Jaký je rozdíl mezi zájemcem a uchazečem o zaměstnání?

Zájemcem o zaměstnání se stanete, pokud požádáte ÚP o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání. Učinit tak můžete osobně nebo písemnou žádostí ke kterémukoliv úřadu práce v České republice.

Uchazečem o zaměstnání budete, pokud požádáte ÚP o zprostředkování vhodného zaměstnání. Musíte tak učinit osobně, a to jen na tom úřadě práce, v jehož správním obvodu máte hlášený trvalý pobyt. Pokud pak splňujete zákonem stanovené podmínky, budete zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání. V případě závažných důvodů můžete „svůj“ úřad práce požádat o zprostředkování zaměstnání u jiného ÚP, v jehož správním obvodu se skutečně zdržujete. Závažným důvodem může být např. místo zaměstnání druhého z manželů, povinná školní docházka dítěte atd.

Podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání

Do evidence nemůžete být zařazeni, pokud jste:

 • v pracovněprávním vztahu (tj. pracovní poměr, vztah na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce) nebo ve služebním poměru, s výjimkou tzv. nekolidujícího zaměstnání. To je takové zaměstnání, ze kterého měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy (4000 Kč)
 • Osobou samostatně výdělečně činnou
 • Osobou výdělečně činnou v cizině
 • Společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným, komanditistou komanditní společnosti, členem představenstva akciové společnosti, členem dozorčí rady, členem družstva, soudcem, poslancem nebo senátorem, členem zastupitelstva územního samosprávného celku, nuceným správcem, správcem nebo likvidátorem
 • Pěstounem, který za výkon pěstounské péče pobírá odměnu
 • Studentem denního studia
 • Jste uznán dočasně práce neschopným
 • Jste-li invalidní ve třetím stupni
 • Pobíráte-li peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu
 • Jste ve vazbě či vykonáváte trest odnětí svobody

Dodržujte pravidla!

Pokud bylo Vaší žádosti o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání vyhověno, vyplývají z toho pro Vás nejen výše zmíněné výhody, ale také jisté povinnosti.

Nebudete-li tyto povinnosti plnit, má Úřad práce právo Vás ze své evidence vyřadit. Učiní tak v případě, že:

 • odmítnete nastoupit do nabídnutého vhodného zaměstnání
 • nesplníte oznamovací povinnost nejpozději do 8 kalendářních dnů (např. ohlášení nekolidujícího zaměstnání)
 • odmítnete zúčastnit se rekvalifikačního kurzu nebo neplníte všechny své povinnosti v rámci kurzu
 • odmítnete se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu
 • jinak nespolupracujete s Úřadem práce (např. pokud se nedostavíte na sjednanou schůzku apod.)

Znovu zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání pak můžete být až po dalších 6 měsících, na základě nové písemné žádosti.

Máte nárok na podporu v nezaměstnanosti?

Pro získání podpory v nezaměstnanosti musíte splnit tři podmínky:

 • Být v evidenci uchazečů o zaměstnání
 • Mít podanou žádost o poskytnutí příspěvku
 • V uplynulých třech letech získat zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců

Nejvíce žádostí o příspěvek bývá zamítnuto kvůli nesplnění poslední podmínky. Tuto podmínku lze ale splnit i započtením tzv. náhradní doby zaměstnání (péče o dítě ve věku do 4 let, příprava osoby se zdravotním postižením k práci, osobní péče o fyzickou osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, výkon dlouhodobé dobrovolnické služby).

Od roku 2011 podpora nenáleží při výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání. Jinými slovy – k podpoře si není možné přivydělát vůbec nic.

Uchazeči o zaměstnání se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje ani po dobu poskytování starobního důchodu, poskytování dávek nemocenského pojištění(nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství), ani po dobu, kterou kryje odstupné, odbytné nebo odchodné.

O jak vysokou podporu jde?

Je-li Vám v době podání žádosti méně než 50 let, dostanete podporu 5-měsíční. Jste-li ve věku od 50 do 55 let získáváte podporu na 8 měsíců. Na 11 měsíců pak dostanete podporu, pokud je Vám více než 55 let.

Podpora v nezaměstnanosti činí

 • v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 %,
 • 45 % po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení zamostatné výdělečné činnosti a na ukončení více zaměstnání ve stejný den, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů).

Jako bývalému podnikateli se výše Vaší podpory vypočítá z posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden kalendářní měsíc.

Pokud je doba předchozího zaměstnání splněna započtením náhradní doby zaměstnání a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání činí podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců 0,15 násobek, další 2 měsíce ve výši 0,12 násobek, po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla žádost o tuto podporu podána. Průměrná mzda pro rok 2011 činí 23.324,- Kč.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 13.528,- Kč (pro rok 2011). Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy, tj. 15.161,- Kč (pro rok 2011).

Příspěvky ÚP do začátku podnikání

Pro uchazeče, kteří delší dobu nemohou najít práci a mají chuť se svým životem něco udělat, se naskýtá velmi zajímavá možnost podpory do začátku podnikání od úřadu práce. O tuto formu státní podpory není až takový zájem a přitom by mohla být ideálním řešením pro mnoho nespokojených nezaměstnaných.

Příspěvek do začátku podnikání je určen registrovaným uchazečům o zaměstnání, kteří nikdy nepodnikali a rozhodnou se zřídit si samostanou výdělečnou činnost (například kadeřnictví, psí salón, vedení účetnictví atd.). Jedná se o takzvaný příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa, který může dosáhnout výše téměř 140000 Kč.

K žádosti o poskytnutí příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa pro výkon samostatné výdělečné činnosti je třeba doložit podnikatelský záměr, ekonomickou rozvahu (předpoklad na období od zahájení podnikatelské činnosti do konce příslušného kalendářního roku a na období následujícího roku), seznam předpokládaných kalkulovaných nákladů na zřízení pracovního místa, oprávění k podnikání v oboru, potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu.

Dalším příspěvkem, o který lze žádat je tzv. překlenovací příspěvek.

Překlenovací příspěvek se poskytuje na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut. Lze o něj požádat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody o zřízení společensky účelného pracovního místa a lze jej poskytnout nejdéle na dobu pěti měsíců. Příspěvek úřadu práce může v roce 2011 dosáhnout výše až 29 155 Kč. Tímto příspěvkem lze hradit provozní náklady – tj. nájemné a služby s ním spojené, náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků, náklady na opravu a údržbu objektu podnikání.

Celkový příspěvek může dosáhnout výše cca 170000 Kč a to už určitě stojí za úvahu. Je ale samozřejmě potřeba počítat s tím, že ne každému tyto příspěvky budou schváleny. Vždy je dobré postupovat podle instrukcí konkrétního úřadu práce, protože v každém kraji je jiná situace na trhu práce a úřady rozhodují právě na základě podmínek regionu.

Co zájemce o příspěvek asi nepříjemně překvapí je to, že pro splnění podmínek nároku je nutné se zavázat k podnikání alespoň po dobu dvou let. Dále je potřeba počítat s kontrolami účelnosti vynaložených prostředků.

Přinesli jsme Vám základní informace o tom, co pro Vás může pracovní úřad udělat a jaké podmínky musíte splňovat k získání zmíněných výhod. Máte-li však jakékoliv nejasnosti, nebojte se obrátit na úřad práce o podrobnější informace. Nezapomínejme, že úřady jsou tu pro nás a měly by poskytovat informační a poradenské služby v oblasti pracovních příležitostí všem občanům!

Kategorie: Pracovní právo

Štítky: , , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Komentáře ke článku “K čemu slouží Úřad práce?”

 1. Lenka napsal:

  Dobrý den,
  mám velmi špatný zdravotní stav, tudíž je problém sehnat práci a mám jen hmotnou nouzi 1500kč. Pán na pracáku se ke mě choval velice nezdvořile, jednal se mnou se zvýšeným hlasem a ponižoval mne a nakonec mi řekl, že když bude chtít, tak mne bude zvát každý týden, já mu předtím řekla, že mne cesta stojí 70kč a že na to opravdu nemám! Proto mi začal vyhrožovat tímto a dělal vše pro to, abych opravdu musela. Moje otázka zní, jestli na to má právo, když pro mne nic nemají a já sama nemůžu nic sehnat, jestli se mi může takto mstít a šikanovat mne? A kde mám vzít peníze na autobus, když je to tak drahé a já opravdu nemám!! Mám nemocné srdce a bylo mi špatně jak se ke mě choval.
  Poraďte prosím.. nikdo se ke mě tak nikdy nechoval.
  Děkuji Lenka

 2. Monika napsal:

  Dobrý den.mam otázku dnes jsem se byla ptat na práci která mě byla sehraná up i s doporučenou jsem tam šla kvůli potvrzeni byla jsem 18..nacty zájemce který se ucházel jenže to je práce pouze ne čtyřky hodiny denně sám pan který to ma na starosti mě řekl ze je to spíše pro důchodce nebo takové lidi já matka samoživitelky schaním spíše práci na trvaly pracovní poměr na víc hodin z toho dle nezaplatí ani nájem a pan mě napsal ze jsem odmítla přitom to tak nebylo poprvé v životě mám toto napsané myslíte ze mě vyhodí?z úřadu práce Josef a jednou jsem zapomněla na schůzku moc děkuji za odpovedi

 3. Jakub napsal:

  Dobry den, jsem vyuceny automechanik a chci si udelat rekvalifikaci tykajici se meho oboru. Zajima me po jake dobe od zaregistrovani na UP je mozne zazadat o rekvalifikaci, jaka je sance na schvaleni a proplaceni a jestli je mozne po dokonceni kurzu se z UP odhlasit a zalozit si zivnost. Dekuji za odpoved.

 4. Radka napsal:

  Dobrý den, jsem momentálně v evidenci jako uchazeč o zaměstnání. Jelikož mám problém při svém zdravotním stavu najít zaměstnání, rozhodla jsem se pro podnikání. Rekvalifikaci jsem si udělala a zaplatila sama, ještě v době svého bývalého zaměstnání. Mám i já nárok na Příspěvek ÚP do začátku podnikání nebo jsou v tomto roce nějaké změny? Pokud ano, jak mám postupovat se žádostí. Ptala jsem se na svém ÚP, ale nebylo mi adekvátně odpovězeno. Děkuji za odpověď. Radka.

  • petra napsal:

   Dobrý den Radko,
   bohužel v tomto Vám neporadím, každý ÚP k příspěvkům přistupuje jinak a není jednotná metodika. Nezbývá než se znovu pokusit domluvit přímo na Vašem ÚP.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2017 KARIERA.CZ s.r.o.