Big Five: Jak souvisí typ osobnosti se spokojeností v zaměstnání

Vydáno 4.listopad 2016 v 15:36, redakce

Naše osobnostní charakteristiky předurčují to, jak v životě myslíme, vnímáme a jednáme. Naše vnitřní nastavení se ve výsledku projeví v kvalitě osobního i pracovního života. Cestou ke spokojenosti v zaměstnání by mohlo být poznání a přijetí svých silných a slabých stránek.

extrovert vs introvert metaphorNásledně pak volba profese, korespondující s naší osobností. Z pohledu zaměstnavatele pak efektivitě výběru pomůže zjištění osobnostních charakteristik uchazečů vhodných pro danou profesi. Mezi účinné nástroje poznání osobnosti se řadí model zvaný Big Five. Jak funguje a v čem pro nás může být přínosný?

Na trhu práce se vyskytuje široká paleta nejrůznějších typů pracovních pozic. Požadavky na ně jsou velmi různorodé. Některé osobnostní charakteristiky jsou potřebné pro personál ve zdravotnictví, jiné pro právníky; požadavky na obchodníka se liší od nároků na IT administrátora. A některé vlastnosti a schopnosti jsou pro všechny pozice žádoucí. Vhodně zvolená osobnost zaměstnance vzhledem k typu profese je důležitá nejen kvůli pracovnímu výkonu, ale také z důvodu oboustranné spokojenosti zaměstnavatele a zaměstnance, a s tím související loajality a motivace.

Popis pracovního místa versus Profil profese

Personalisté disponují při obsazování pracovních míst Popisem pracovního místa. Zde je konkrétně popsáno vše ohledně pracovní náplně, kompetence a odpovědnosti, zastupitelnosti, role v pracovním týmu a tak podobně. Z toho pak vyplývá specifikace požadavků na zaměstnance. Ne vždy je však jasný obraz toho, jaký typ osobnosti je na tuto pozici vhodný.

Na základě spojení všech nároků na pracovní pozici by mohl vzniknout kompletní Profil profese. Bylo by v něm obsaženo propojení popisu pracovní náplně a požadovaných osobnostních charakteristik zaměstnance. Při výběru pracovníků je nyní moderní zjišťovat jejich osobnostní profil a je otázkou, do jaké míry je zde provázanost s pracovními pozicemi. Metodika typu osobnosti v souvislosti s typem profese by mohla výrazně zvýšit spokojenost zaměstnanců i zaměstnavatele s jejich prací.

Big Five (Velká pětka)

Pětifaktorový model zvaný Big Five je zdařilým a poměrně často využívaným testem pro poznání struktury lidské osobnosti. Na základě jazykových významů slov zkoumá pět vybraných charakteristik osobnosti postavených do dvojic s dimenzemi opačného významu.

Dimenze Big Five:
Otevřenost vůči zkušenosti × opatrnost
Svědomitost × bezstarostnost
Extraverze × introverze (zdrženlivost)
Přívětivost × chladnost
Emoční stabilita × neurotismus (labilita)

Otevřenost vůči zkušenosti je dimenze projevující se zvídavostí a vstřícností k novým věcem, lidem a poznatkům. Spojuje se s nekonvenční osobností, kreativitou, aktivitou a nezávislostí. Na druhé straně tito jedinci mívají potíže s autoritami a dodržováním pravidel. Rádi si dělají na věci svůj názor. Opatrní jedinci se vyznačují konzervativností, úctou k tradicím a normám společnosti, ve které žijí. Neradi mění zaběhané postupy. Svoje emoce drží na uzdě.

Dimenze svědomitosti přináší spolehlivost, pečlivost, sebekontrolu, dochvilnost, pracovitost a pevnou vůli. Jsou to lidé milující kázeň a pořádek, kontrolují, organizují a realizují zadané úkoly. Sledují stanovené cíle, mohou však sklouznout k puntičkářství. Mají tendenci nejprve co nejlépe udělat svou práci a teprve „s čistým stolem“ odejít domů, což v extrému může vést k vyčerpání sil či workoholismu. Na druhou stranu bezstarostní jedinci se projevují určitou chaotičností, roztěkaností a nepořádností. Mohou působit až nespolehlivě a lenivě. Zmatek mohou mít i v životních hodnotách a prioritách.

Extravertní osobnost bývá komunikativní, energická, aktivní, přímočará a společenská. Obvykle je upřímná, sebejistá, optimisticky laděná a nespekuluje „co by, kdyby…“. Nevadí jí větší míra hlučnosti u sebe ani u druhých. Snadno se nechají rozptýlit a většinou bez potíží se seznamují.
Jedinci se sklonem k introverzi jsou spíše uzavření, zdrženliví v kontaktu se svým okolím se snahou udržet si odstup. Jsou snadno společensky unavitelní. Jejich předností bývá uvážlivost, a pokud se už rozhodne, tak cílevědomost. Nerad se nechá vyrušovat. Pro své blízké je ochoten udělat mnoho a očekává od nich to samé.

Přívětivost je znakem laskavého člověka, na kterého platí „dobré slovo“. Je komunikativní a iniciativní v lidských vztazích. Disponuje empatií, dobrou vůli, vlídností a chutí pomáhat ostatním. Dobře pracuje v týmu. Přívětiví lidé bývají systematičtí, do práce se „zakousnou“ a nenechají se rušit okolím. Přívětivý člověk bývá citlivý a nedobře se cítí v soutěživém prostředí. Chladní jedinci se vyznačují negativním naladěním, odtažitostí, podrážděností, nepřátelským chováním, kritizováním druhých a podezíravostí. Mají potíže s empatií a pochopením druhých lidí. Jejich chování často vzbuzuje soutěživost nebo konfrontaci. V první řadě jsou zaměřeni sami na sebe.

Emočně stabilní jedinci bývají vyrovnaní, optimističtí, zdravě sebejistí a odolní proti nepřízni osudu. Jejich nastavení je přínosem v každém pracovním kolektivu. Osobnosti s vysokým skóre neuroticismu vykazují labilitu, snadno se nechají vyvést z míry a mají tendenci k náladovosti. Pociťují častěji než je obvyklé psychické napětí, neklid, nejistotu a úzkost. Jsou zaměření na sebe a svoje pocity a někdy ztrácejí nadhled. Posuzují životní okolnosti spíše pesimisticky, mívají sklon k závislosti na druhých, svoji zranitelnost někdy zastírají agresivitou.

Nastavení osobnostních kritérií pro profesi

Big five pokrývá různé hodnoty osobnostních rysů. Které z těchto projevů osobnosti byste chtěli potkat na svém pracovišti? Jak by lidé s určitou dimenzí fungovali na konkrétním pracovním místě? Jaký typ člověka potřebujete doplnit do vašeho týmu? Nyní se jeví jako užitečné stanovit si interně určitý základní osobnostní profil pro každou pracovní pozici. Charakter práce a typ pracovních úkolů, s ohledem na skladbu pracovního týmu mohou být nejlepším vodítkem pro stanovení vhodných osobnostních charakteristik k výkonu profese.

Zamyšlení na závěr

Zvyšující se nároky na pracovní tempo a výkon vybízejí k úvaze, jestli se vyplatí metodicky zpracovat i osobnostní stránku jednotlivých profesí. Domnívám se, že v případě většiny pracovních pozic by byl komplexní Profil profese včetně požadavků na osobnostní strukturu zaměstnance jednoznačným přínosem. Při obsazování pracovního místa nástroj Big Five nebo jiný testovací modul například MBTI pomohou vyhledat jedince s osobnostními charakteristikami hodícími se pro vykonávanou profesi. Zaměstnanci hodící se typově pro svoji profesi s vyšší pravděpodobností naleznou v práci uspokojení. V souvislostí se spokojeností se zvýší jejich pracovní motivace a výkon. V každém případě zde platí, že spokojený a motivovaný zaměstnanec dělá spokojeného nejen zákazníka, ale
i zaměstnavatele.

Ing. Sabina Morawitzová

Share

Kategorie: Pro firmy, Pro zaměstnance

Štítky: , , , , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2019 KARIERA.CZ s.r.o.