Co očekávat od firemní kultury?

Vydáno 30.září 2013 v 19:51, redakce

S pojmem firemní kultura se setkáváme v médiích i v pracovním životě. Je to poměrně široký pojem, pod kterým si lze představit ledacos, počínaje chováním a oblékáním zaměstnanců až po image firmy a její vystupování na veřejnosti. Může také fungovat jako zaklínadlo, které zaměstnavatel použije, když chce nastavit závazná pravidla ve firmě. Co vše si můžeme pod slovním spojení firemní kultura představit?

corporate identityMožná jste se setkali s tím, že po nástupu do větší organizace, ať české či nadnárodní, bylo součástí adaptace a zaškolení nového zaměstnance seznámení se s firemní kulturou čili corporate culture. Možná jste dostali do rukou vypracovaný manuál corporate identity, se kterým jste se měli dopodrobna seznámit a svým podpisem stvrdit, že se ztotožňujete s daným textem. Je skutečně tak jednoduché přijmout pravidla hry stanovená zaměstnavatelem?

Co obsahuje corporate identity

Prostřednictvím firemní identity si organizace buduje svůj obraz v očích veřejnosti. Je to účinný nástroj, jak oslovit zákazníky a obstát v sílící konkurenci. Organizace zformulovala a sepsala pravidla také proto, aby nastavila vnitrofiremní toky a posílila loajalitu zaměstnanců. Texty osvětlují vizi společnosti, její identifikaci, portfolio výrobků či služeb, poslání a filozofii ve vztahu k zaměstnancům, partnerům, zákazníkům, médiím, společnosti či celé planetě. Další pravidla stanovují jednotný vizuální styl firemních dokumentů a způsob komunikace a výměny informací mezi zaměstnanci. Samostatným blokem je tzv. firemní či štábní kultura, popisující způsob chování, jednání a vystupování zaměstnanců a systém hodnot neboli etický kodex organizace. Někdy zahrnuje i konkrétní pravidla jako je například dress code, tj. pravidla oblékání na pracovišti nebo pokyny k uspořádání a pořádku na pracovním stole.

Pilíře fungující organizace

Shrňme si základní pilíře fungování každé organizace, které se firemní pravidla snaží ošetřit. Prvním pilířem je obchodní strategie a marketing, kde stanoví, co se bude dělat a kdo budou zákazníci. Také se zabývá tím, jak zaujmout či odlišit se od konkurence na trhu. Druhým pilířem jsou lidské zdroje. Jedná se o schopnosti a dovednosti zaměstnanců, jejich odbornost, a jak ji dovedou aplikovat v praxi. Důležité je znát zejména efektivní metody vedení lidí, principy týmové práce, umění řešit konflikty. Třetí oporou jsou nastavené procesy, systémy jako je organizační struktura, informační a finanční toky. Čtvrtým pilířem je firemní kultura, na který působí ostatní pilíře, a je to vlastně skutečné chování lidí v organizaci.

Jaká je pravá firemní kultura

Ve skutečnosti až po několika týdnech či měsících strávených na pracovišti zjistíte, nakolik jsou stanovená pravidla včleněna do života firmy, a co vlastně tvoří pravou firemní kulturu. Je to zejména celková atmosféra na pracovišti, reálný způsob řízení a spolupráce lidí, propletence pracovních a osobních vztahů, zapálení pro společnou věc či opatrný individualismus, férové jednání či pletichaření mezi kolegy, solidní jednání se zákazníky nebo pravidlo „urvi, co můžeš“. To vše ve skutečnosti tvoří nepsanou a opravdovou firemní kulturu. Odhaluje, nakolik se vedení daří vybírat správné lidi, dobře je vést, rozvíjet a motivovat; s respektem k jejich schopnostem a individualitě. Pravý stav věcí i nálada mezi zaměstnanci vypovídají i o tom, zda firma i v realitě nabízí opravdové hodnoty a principy, se kterými se zaměstnanci mohou ztotožnit. Dalším měřítkem je pak pověst firmy na trhu a spokojenost zákazníků s výrobky a se službami. Osvědčilo se provádět v organizacích anonymní průzkumy na zjištění míry spokojenosti zaměstnanců a také zjišťovat zpětnou vazbu od zákazníků.

Výhody jednotné firemní identity

Potřeba stanovení jednotných standardů dovedla mnohé organizace k vytvoření závazných pravidel pro zaměstnance. Zaměstnavatelé očekávají posílení stability a integrity, dále pak zvýšení prestiže a zefektivnění komunikace a propagace. To by mělo napomoci dobrému jménu společnosti a v době ekonomické recese pomoci překonat nejrůznější turbulence na trhu. Zejména dobře postavená a životaschopná firemní kultura ovlivňuje úspěšnost firmy, její strategii a dosažení firemních cílů. Zasahuje ve značné míře do oblasti řízení lidských zdrojů, zdůrazňuje potřebu komunikačních a řídících dovedností při vedení lidí. Napomáhá orientaci zaměstnanců a zákazníků v oblasti informačních toků. Loajalitu a spolupráci podporuje, když sdílené firemní hodnoty a principy platí pro všechny stejně a bez rozdílu postavení v organizační struktuře.

Aby firemní kultura byla prospěšná, musí být živoucí, zapojující všechny zúčastněné, ušitá firmě a mentalitě jejích lidí „na míru“. Nefunguje, když je statická, formální, žijící pouze v podobě psaných pravidel. Setkáváme se s nimi, bývají vyvěšené na nástěnce či na zdi každé kanceláře, avšak nikdo je nečte, nerozumí jim či nevěří. Aby se lidé mohli s firemní kulturou ztotožnit, zohledňovat individualitu zaměstnanců i zákazníků, být do potřebné míry plastická. A jako každá kultura by měla zušlechťovat. Pak bude fungovat ku prospěchu firmě, zaměstnancům i veřejnosti.

Ing. Sabina Morawitzová

Share

Kategorie: Pro firmy, Pro zaměstnance

Štítky: , ,

Pokud se Vám článek líbil, začněte odebírat RSS kanál poradny Kariéry.

Přidejte komentář

   (pro gravatary, nebude zveřejněn)


Práce | Brigády | Moje.kariéra | Poradna | O nás | Kontakt | Zaměstnavatelé

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

©2020 KARIERA.CZ s.r.o.